Vatten- och avloppsplanering i Varbergs kommun

Vatten och avloppsfrågor, VA-frågor, är en viktig del av samhällsplaneringen. Det behövs en långsiktig planering för att hantera dessa frågor, både inom och utanför kommunalt verksamhetsområde för VA.

I Varbergs kommun finns ett antal styrande dokument för vatten- och avloppsfrågor. I begreppet avloppsvatten ingår både spillvatten och dagvatten. Spillvatten är vatten från hushåll (toalett, bad/dusch, disk och tvätt) och andra verksamheter, medan dagvatten är ytligt avrinnande regnvatten och smältvatten.

Vatten- och avloppspolicy, -strategi och -riktlinje

VA-policyn fastställer kommunens övergripande förhållningssätt vad gäller VA-arbete, både inom och utanför kommunalt verksamhetsområde för VA. Med VA-arbete menas planering och drift av dricksvattenförsörjning samt omhändertagande av avloppsvatten.

VA-strategin fastställer strategiska vägval och prioriteringsgrunder för kommunens VA-arbete, både inom och utanför kommunalt verksamhetsområde för VA.

VA-riktlinjen är ett komplement till VA-policyn och VA-strategin och är ett förtydligande för kommunens invånare samt används som intern planeringshjälp för tjänstemän och politiker.

VA-policy, strategi och riktlinje för Varbergs kommun Pdf, 141.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Vatten- och avloppsplan

Vatten- och avloppsplanen (VA-planen) omfattar dricks-, spill- och dagvatten både inom och utanför verksamhetsområdet för allmänt vatten och avlopp. VA-planen är kommunens verktyg för att skapa en långsiktigt hållbar VA-försörjning. Planen ska även kunna ligga till grund för budgetarbete och ta hänsyn till de krav som åläggs i och med vattendirektivet.

VA-plan för Varbergs kommun Pdf, 740.9 kB, öppnas i nytt fönster.

I VA-planen ingår olika delplaner, till exempel:

Utbyggnadsområden för kommunalt VA

I Varbergskartan kan du se områden som bedömts i VA-utbyggnadsplanen. Nedan följer en förklaring av de olika områden.

VA-planområden Länk till annan webbplats.

VA-utbyggnadsområden (blå)

Områden där kommunen vill bygga ut kommunalt vatten och avlopp.

VA-bevakningsområden (gul)

Områden som ses över årligen ifall de passar för kommunalt vatten och avlopp.

VA-utredningsområden (orange)

Områden som är under utredning och behöver analyseras mer.

VA-uppföljningsområden (lila)

Områden med bra fungerande avlopp som ses över i 5-10-års intervall.

VA-planerare

Varberg direkt: 0340 - 880 00

varbergdirekt@varberg.se

Publicerad den:

Senast Ändrad: