Sök

Lindbergs förskola

Lindbergs förskola ligger cirka 9 km nordost från Varbergs centrum och är belägen med Lindbergs skola som närmaste granne. Vår förskola har 5 avdelningar fördelat i två byggnader med stor gemensam gård. Varje avdelning har barn i åldrarna 1 - 5 år.

Under delar av dagen delas barnen i mindre grupper utifrån olika behov. De äldsta barnen på förskolan har under sista läsåret gemensam undervisning en gång i veckan som förberedelse inför övergång till förskoleklass och fritidshem.
På Lindbergs förskola ger vi barnen olika lustfyllda och lärorika upplevelser och aktiviteter varje dag i våra olika lek- och lärmiljöer både inomhus och utomhus. Genom utflykter upptäcker vi vår närmiljö, främst till närliggande ängar och skogsområden.

Barnsyn/värdegrund

Vår barnsyn utgår från det kompetenta barnet och vi arbetar för att skapa förutsättningar för barnets utveckling och lärande. Vi arbetar för en jämställd förskola där vi ser individen och behandlar varandra med respekt. På förskolan arbetar vi med värdegrundsfrågor för att skapa trygghet, likvärdighet, lustfylldhet och meningsfullhet där vi utgår från att pedagogerna är närvarande, lyhörda, medforskande, respektfulla, nyfikna, bekräftande och tillåtande.

Innemiljö

Våra inomhusmiljöer är till för barnens utveckling, där ska de få möjlighet att leka, samspela och lära tillsammans med andra barn. Lek- och lärmiljöerna är föränderliga och anpassas utifrån barnens intressen och behov.

Utemiljö

På vår gård har barnen möjlighet att utmana sina motoriska färdigheter. Gården är uppdelad i fyra sektioner där barnen och pedagogerna kan välja var de vill vara utifrån lek, aktivitet eller planerad undervisning. Gården bjuder in till fantasifull och spännande lek.

Dokumentation/systematisk kvalitetssäkring

Vår undervisning utgår ifrån förskolans läroplan lpfö18. Med hjälp av dokumentationsplattformen Unikum visar vi vårdnadshavarna vilka målstyrda lärprocesser barnen får förutsättningar att delta i under sin vistelse på förskolan.
Pedagogerna arbetar med Aktionsforskning som metod för att utveckla och förbättra undervisningen.

Öppettider

Förskolan har öppet måndag – fredag och som regel mellan kl. 06.30 - 18.30  (max 12 timmar), men avvikelser kan förekomma mellan förskolor.

ikon

Kontakta oss

Varberg direkt

Lindbergs förskola

Självservice & blanketter