Anmälan av dagvattenanläggning

Om du ska anordna eller ändra en dagvattenanläggning inom detaljplanelagt område, för att ta hand om eller rena dagvatten eller liknande, ska du anmäla det till miljö- och hälsoskyddsnämnden.

Anmälan ska innehålla uppgifter om dagvattenanläggningens storlek, placering, reningsfunktion och andra skyddsåtgärder så som avstängningsanordning.

Att etablera en dagvattenanläggning inom en villafastighet är inte anmälningspliktigt enligt miljöbalken om det inte finns någon industriell verksamhet på fastigheten eller kommersiella parkeringsytor. Har du några frågor kan ni kontakta miljö- och hälsoskyddsförvaltningen.

Regler för dig som driver en verksamhet

Dagvatten förorenas av utsläpp från trafik, byggnadsmaterial och luftburna föroreningar. För att minska spridning av föroreningar till vattendragen bör dagvatten renas så nära föroreningskällan som möjligt.

Vid tillsyn och prövning av verksamheter kan krav ställas på dagvattenhantering enligt bland annat miljöbalken. Detta kan till exempel innebära krav på skyddsåtgärder hos företag som hanterar oljeprodukter, kemiska produkter med mera.

Senast publicerad: