Håll dagvattnet rent

Dagvatten kan föra med sig föroreningar som finns på till exempel asfaltsytor och byggnader. Föroreningarna kan ha sitt ursprung från trafik, förbränning, fria metallytor samt atmosfäriskt nedfall. Föroreningarnas typ och koncentration varierar beroende på vilken slags yta som dagvattnet runnit över. Dagvattnet för med sig föroreningar vilket kan påverka växt- och djurlivet.

Dagvatten är regn- och smältvatten från hårdgjorda ytor som inte tränger ned i marken. Till exempel är det vatten från hustak, gator, parker, parkeringar och gårdar. Fler hårdgjorda ytor i samhället påverkar vattnets naturliga kretslopp. I en tätbebyggd stad med mycket asfalterade och andra hårdgjorda ytor rinner vattnet på marken via diken eller direkt ut till närmsta vattendrag och ibland via avloppsledningar till avloppsreningsverket.

Beroende på regnintensitet varierar dagvattenflödet och därmed föroreningshalterna varför det ofta är svårt att få representativ provtagning. Tiden mellan nederbördstillfällena påverkar föroreningshalterna. I början av ett regn innehåller dagvattnet de högsta halterna föroreningar. De vanligaste föroreningarna är tungmetaller, oljor, näringsämnen och toxiska kolväten. I kommunens dagvattenanvisningar, bilaga B, listas ämnen som kan förekomma i dagvatten, hur de påverkar miljön, de vanligaste källorna samt vilka halter som ska vara en målsättning för utsläpp till ledningsnät och recipient.

Vivab ansvarar för det allmänna vatten- och avloppsnätet i Varbergs kommun och sköter bland annat bortledning och rening av dagvatten inom fastställda verksamhetsområden för dagvatten.

Dagvattenanvisningar Pdf, 828.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Vivabs webbplats Länk till annan webbplats.

Förhindra utsläpp

Alla måste medverka till att förhindra utsläpp av skadliga ämnen samt medverka till god vattenstatus i recipienterna (vattendrag, hav etc.), så långt som det är tekniskt möjlig, ekonomiskt rimligt och miljömässigt motiverat. Stöd för detta finns i miljöbalkens allmänna hänsynsregler samt EU:s ramdirektiv för vatten. Ansvaret för utsläpp av förorenat vatten till dagvattennät eller recipient ligger på verksamhetsutövaren, som har rådighet att genomföra åtgärder för att förhindra utsläpp.

För att skydda våra vattendrag har Falkenbergs och Varbergs kommuner tagit fram riktvärden för utsläpp av förorenat vatten till dagvattenledningar och vattendrag (se bilaga B i Dagvattenanvisningar Pdf, 828.8 kB, öppnas i nytt fönster.) som vägledning.

Ditt ansvar som fastighetsägare

Du som fastighetsägare ansvarar för samtliga ledningar på din fastighet samt övriga vatten- och avloppsinstallationer, förutom vattenmätaren, fram till punkten där det allmänna ledningsnätet börjar.

På Vivabs webbplats finns information till dig som fastighetsägare:

Dagvatten (vivab.se) Länk till annan webbplats.

Om du är fastighetsägare i områden där det inte finns kommunal hantering av dagvatten har du samma ansvar över dagvattnet som uppstår på sin fastighet. Den bästa tekniska lösningen är oftast eget omhändertagande av dagvatten inom sin fastighet till exempel genom en stenkista. Andra lösningar som avledning av dagvatten utanför fastighet kräver någon form av godkännande av bland annat markägare, dikningsföretag eller samfällighetsförening.

Tvätta bilen rätt

En annan enkel åtgärd du kan tänka på är att tvätta din bil rätt. Smutsen på din bil innehåller bland annat oljerester och tungmetaller. Om du tvättar bilen på gatan hamnar de här miljöfarliga ämnena i våra sjöar och hav. Tvätta alltid din bil i en tvätthall med oljeavskiljare! Om bilen tvättas på gatan följer tvättvattnet med dagvattnet till våra hav och sjöar, utan att först renas från olja, bilschampo och avfettningsmedel. Tänk på att handdiskmedel eller såpa ofta ger lika bra tvättresultat som många specialmedel med starka kemikalier. Det finns många miljömärkta produkter som är utmärkta att använda.

Senast publicerad: