Sök

Lokala säkerhetsnämnden

Enligt svensk lag ska allmänheten ha insyn i det kärntekniska säkerhets- och strålskyddsarbetet. Därför finns det en lokal säkerhetsnämnd i varje kärnkraftkommun. I Varbergs kommun inrättades Lokala säkerhetsnämnden vid Ringhals kärnkraftverk år 1981. Nämnden är en statlig myndighet, som får ett årligt statligt bidrag till verksamheten.

Nämndens uppdrag

  • Inhämta information om det kärntekniska säkerhets- och strålskyddsarbete som har utförts eller planeras vid berörd kärnteknisk anläggning.
  • Inhämta information om planeringen av beredskapen mot kärnenergiolyckor vid anläggningen
  • Svara för information till allmänheten, myndigheter och institutioner på det lokala planet om säkerhets- och strålskyddsfrågor.

Genom sin insyn utgör nämnden en förbindelselänk mellan allmänhet, Ringhals, myndigheter med flera. När nämnden tar initiativ till informationsinsatser sker genomförandet i samverkan med de partner som har huvudansvaret för den uppkomna frågan. Det kan exempelvis vara Ringhals, Länsstyrelsen eller statliga myndigheter.

Tre kommuner deltar

Nämndens ledamöter representerar de tre kommunerna i närområdet av Ringhals; Varberg, Kungsbacka och Mark. Nämnden består av 22 ledamöter, 11 ordinarie och 11 ersättare. Nämnden sammanträder normalt cirka fyra gånger per år. Vid varje sammanträde lämnar företrädare för Ringhals aktuell information om verksamheten vid kärnkraftanläggningen, säkerhetsarbetet och annan närliggande information som kan vara av värde för nämnden. Statliga myndigheter och länsstyrelsen medverkar regelbundet.

Nämnden genomför också studiebesök på Ringhals och på kärntekniska anläggningar. Vissa studiebesök samordnas med andra lokala säkerhetsnämnder.

Ledamöter och ersättare mandatperioden 2019-2022

Nämndens ledamöter och ersättare består av politiker från Varberg, Kungsbacka och Mark.

Ledamöter och ersättare i lokala säkerhetsnämnden Länk till annan webbplats.

Protokoll och rapporter från lokala säkerhetsnämnden

Protokoll och rapporter

Om det trots allt händer en olycka

Ringhals - kärnkraftsberedskap

ikon

Kontakta oss

Lokala säkerhetsnämnden

Marcus Andersson

Kommunkansliet
0340-69 71 94

070-291 71 02
marcus.andersson@varberg.se

Självservice & blanketter