Sök

Avgifter och regler inom förskola och fritidshem

Här hittar du som vårdnadshavare information om vilka regler och avgifter som gäller för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem i Varbergs kommun.

En avgift tas ut för plats i förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem. I Varbergs kommun används maxtaxa. Det innebär att avgiften för plats i förskola och pedagogisk omsorg aldrig kan överskrida ett visst belopp. Regeringen har beslutat att inkomsttaket i maxtaxan ska indexregleras från och med 1 juli 2015, vilket kan generera ett nytt inkomsttak i januari varje år.

Regler och avgifter för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem

Du som som vårdnadshavare behöver känna till Varbergs kommuns regler och avgifter för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem Pdf, 530.8 kB.. I reglerna kan du bland annat hitta information om rätt till plats, hur du ansöker om plats, kö och turordning, vistelsetid, hur du byter eller säger upp plats samt avgifter.

Beräkna din avgift - nedan gäller för 2024

Avgiften för plats i förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem beräknas efter hushållets sammanlagda inkomst före skatt/månad (max 56 250 kr), antal barn i familjen som går i förskola, pedagogisk omsorg eller fritidshem och barnets ålder.

Övergången till avgift för barn 3-6 år och skolbarn sker den 1 augusti det år barnet fyller 3 år.

Observera att avgiften för plats i förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem debiteras tolv månader/år, innevarande månad.

Barn 1-2 år

Procentsats

Högsta avgift/månad

Barn 1 (yngsta barnet)

3 %

1688 kr

Barn 2

2 %

1125 kr

Barn 3

1 %

563 kr

Barn 4

-

0 kr


Barn 3-6 år

skolbarn

Procentsats

Högsta avgift/månad

Barn 1 (yngsta barnet)

2 %

1125 kr

Barn 2

1 %

563 kr

Barn 3

1 %

563 kr

Barn 4

-

0 kr

Använd e-tjänsten för att meddela rätt inkomst och familjeförhållande

Förälder/vårdnadshavare ansvarar för att meddela rätt inkomst och familjeförhållande så att avgiften blir rätt eftersom detta inte uppdateras automatiskt. Med familjeförhållande avses personer med gemensamt hushåll oavsett om det finns gemensamma barn eller inte.

Avgiftsfri allmän förskola

Från och med höstterminen det år ditt barn fyller 3 år till och med vårterminen det år barnet börjar i förskoleklass kan ditt barn gå i avgiftsfri allmän förskola.

Vistelsetiden i avgiftsfri allmän förskola omfattar max 15 timmar/vecka, 525 timmar om året och följer grundskolans läsårstider. Det innebär att samtliga lov och ledigheter för grundskolan också gäller för den avgiftsfria allmänna förskolan.

Är behovet av plats i förskola och pedagogisk omsorg större än 15 timmar/vecka ska ska du betala enligt ovan tabell. Tänk på att anmäla hushållets inkomst oavsett om det finns gemensamma barn eller inte.

Lovomsorg

Har du som vårdnadshavare behov av omsorg över loven måste du göra en anmälan om lovomsorg för barn i allmän förskola. Länk till annan webbplats. Anmälan görs senast fyra veckor innan lovet börjar. Anmälan skickas till Varberg direkt.

Anmälan är bindande, vilket innebär att avgiften ska betalas även om du sedan väljer att inte lämna ditt/dina barn under lovet.

Den avgiftsfria allmänna förskolan följer grundskolans läsårstider. Det innebär att du som vårdnadshavare måste betala avgift om ditt/dina barn är i förskolan över loven. För omsorg på höstlov, sportlov och påsklov betalas avgift för hela veckan, även om barnet endast behöver gå en dag. För omsorg på jullov och sommarlov betalas avgift för hela lovet, även om barnet endast behöver gå en dag.

Schema för lovomsorg lämnas via Tempus.

Så ansöker du om delad avgift

Vårdnadshavare som har gemensam vårdnad och som inte bor ihop, kan begära att få avgiften delad. Detta innebär att parterna ska komma överens hur stor procentsats var och en ska betala. Avgiften beräknas på respektive vårdnadshavares bruttoinkomst.

Om barnets vårdnadshavare bor tillsammans med en person är hushållets inkomst avgiftsgrundande, även om en part inte är förälder till barnet. Blanketten ska skrivas under av båda vårdnadshavarna och skickas till Förskole- och grundskoleförvaltningen, Varbergs kommun, 432 80 Varberg.

Medgivande att dela förskole- och/eller fritidshemsavgift Pdf, 404.1 kB.

Regler och avgifter för fristående förskolor

Fristående förskolor använder maxtaxa i enlighet med de kommunala förskolorna. Däremot har de fristående förskolorna egna regler. Kontakta respektive fristående förskola för mer information. Se alla kommunala och fristående förskolor i Varbergs kommun.

Inkomstkontroll

Varbergs kommun vill att alla ska betala rätt avgift för plats i förskola och fritidshem.

Därför genomförs en inkomstkontroll varje år med syfte att alla ska betala rätt avgift. Det är en rättvise- och trygghetsfråga och alla familjer ska behandlas lika.

Inkomstkontrollen genomförs med ungefär två års eftersläpning, eftersom kommunen behöver ha tillgång till korrekta taxeringsuppgifter från Skatteverket. Under våren 2023 går förskole- och grundskoleförvaltningen igenom de avgifter för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem som betalades 2021. De som har betalat för mycket får pengar tillbaka och de som har betalat för lite får en faktura att betala.

Ytterligare information skickas tillsammans med kreditfaktura eller faktura till berörda vårdnadshavare.

Beräkning av hushållets inkomst

Genom att jämföra den totala årsinkomsten för 2021 enligt Skatteverkets uppgifter och dela denna med tolv, får kommunen fram en genomsnittlig månadsinkomst. Den jämförs sedan med den inkomstuppgift som inlämnats till kommunen.

Fel avgift?

Visar kontrollen att den lämnade inkomstuppgiften till kommunen har varit högre/lägre än den faktiska inkomsten, kommer en justering att ske. Den som har betalt för mycket får pengar tillbaka (kreditfaktura) och den som har betalat för lite får en faktura att betala. Belopp under 500 kronor faktureras eller återbetalas inte.

Att tänka på

 • Om inkomsten varierat från månad till månad och detta inte rapporterats för 2020 behöver vårdnadshavare kunna styrka inkomst per månad.
 • Information om förfallodag finns på fakturan. Förälder/vårdnadshavare kommer att ha 30 dagar att betala fakturan.
 • Kan inte hela fakturan betalas på en gång går det att ansöka om anstånd eller avbetalningsplan enligt nedan.

Anstånd

Anstånd beviljas maximalt en månad och förutsätter att du inte har annan skuld till förskole- och grundskoleförvaltningen.

Avbetalningsplan

Avbetalningsplan kan ges upp till maximalt 12 månader. Sedvanliga räntor och uppläggningskostnader tillkommer.

E-tjänst vid frågor om fakturan

Om du har frågor om din faktura eller kreditfaktura, ansöka om anstånd/avbetalningsplan eller lämna in inkomstuppgifter använder du e-tjänsten Ansökningar/frågor gällande inkomstkontroll faktura.

Vad ingår i avgiftsgrundande inkomst?

Det vanligaste felet vid återbetalningskrav är att det saknas en aktuell inkomstuppgift eller att det saknas uppgifter i månadsinkomsten som är skattepliktiga.

Många räkningsmottagare har inte angett sina familjeförhållanden enligt reglerna. Inkomsten för en sammanboende vuxen utgör också underlag för avgiften, även om den personen inte är förälder till barnet.

 • Inkomst av tjänst
 • Arvode
 • Inkomst av rörelse
 • Inkomst av kapital
 • Inkomst av annan förvärvsverksamhet
 • Sjukpenning
 • Föräldrapenning
 • Arbetslöshetsersättning
 • Utbildningsbidrag
 • Pensionsförmåner (brutto)
 • Vårdbidrag (skattepliktig del)
 • Familjebidrag i form av familjepenning (brutto)
 • Ersättning för barn i familjehem (arvodesdelen)
 • Konfliktersättning
 • Livränta (skattepliktig del)
 • Förmån av fri bil
ikon

Kontakta oss

Varberg direkt

Självservice & blanketter