Illustration över hur ett grönt område kan skapas stadsnära om vision Getteröverket blir verklighet. 

Visionsbild över hur ett grönt stadsnära område kan skapas vid reningsverket. Illustration: CF Möller Sverige AB

Getteröverket - visionen för reningsverket

Från ett slutet traditionellt avloppsreningsverk till ett öppet och grönt resursverk som byggs in i landskapet. Det är Vivabs vision för Getteröverket.

Genom att bygga om verket med innovativ teknik kan reningsverket bli klimatneutralt. Utsläppen av växthusgaser och mikroföroreningar, så som läkemedelsrester, kan minska och man kan i högre grad återanvända näringsämnen och det renade avloppsvattnet. I visionen finns också plats för ett kunskapscenter som bjuder in till lärande och samverkan.

Visionen Getteröverket

Den hållbara kuststaden växer när man omvandlar dagens avloppsreningsverk,
ett område lika stort som 15 fotbollsplaner. En välkomnande entré till
staden öppnar upp för besök och grön rekreation. Vivabs cirkulära resursverk
blir en del av naturen och länken mellan naturområden, aktivitetsstråk
och staden. Under de gröna taken tar vi tillvara på näringsämnen och
renar vattnet för återanvändning.

Tidplan

Visionen kommer att ta minst 10 år att förverkliga. Vivab tar steg efter hand och i vissa delar har man redan startat. Exempelvis när det gäller att införa ytterligare ett reningssteg för mikroföroreningar och läkemedelsrening. Här finns redan en pilotanläggning på plats och man förbereder nu för vad som krävs för att genomföra ytterligare ett avancerat reningssteg.

Senast publicerad:

Hållbarhetsmål

Agenda 2030

Mål 3: Hälsa och välbefinnande

Mål 6: Rent vatten och sanitet

Mål 9: Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Mål 11: Hållbara städer och samhällen

Mål 13: Bekämpa klimatförändringarna

Mål 14: Hav och marina resurser

Mål 15: Ekosystem och biologisk mångfald