Skiss som visar drönarvy av de nya järnvägsspåren och broar över tråget.

Hållbart resande med dubbelspår och tunnel

I Projekt Varbergstunneln byggs dubbelspår och tågtunnel genom Varberg. Med plats för fler tåg och station i centrum ökar möjligheten till hållbart resande och staden blir tryggare när flera plankorsningar försvinner.

Plats för fler tåg

Enkelspåret genom Varberg är en av sträckorna på Västkustbanan där det idag saknas dubbelspår. Med det nya dubbelspåret blir kapaciteten på banan större, och därmed kan turtätheten öka för både person- och godståg. Den tekniska standarden på banan höjs, vilket innebär att hastigheten kan höjas och restiden förkortas.

Förbättrad livsmiljö och säkerhet

När Varbergstunneln är färdig kommer nuvarande järnvägsspår tas bort och godsbangården vara flyttad. Stadens livsmiljö förbättras när järnvägsspåren läggs i en tunnel och barriärer och buller försvinner i centrum och söderut mot Apelviken. När spåren läggs i tunneln kommer nio farliga plankorsningar, där järnvägen korsar vägen, att byggas bort vilket bidrar till ökad trafiksäkerhet.

Station i centrum

Varberg kommer att få en ny station och ett nytt stationsområde med nedsänkta plattformar ungefär 150 meter norr om nuvarande station. Det nya stationsområdet blir ett nav för all kollektivtrafik i kommunen, vilket kommer att göra det lättare att pendla både till och från Varberg.

I princip hela Varbergs centrum ligger inom gångavstånd från stationen och nästan hela Varbergs tätort inom cykelavstånd. Täta bussturer från stationen kommer att binda ihop resten av kommunen med centrum.

Med en centralt belägen station finns stora möjligheter att göra en stadskärna levande, vilket i sin tur skapar en trygg och attraktiv stad.

Ny station i centrum

Senast publicerad:

Kontakt

Anna Beuerman

Kommunikatör

Hållbarhetsmål

Varbergs kommuns hållbarhetsmål

Varberg erbjuder en attraktiv och hållbar livsmiljö där människor trivs, stannar kvar och flyttar in

I Varberg minimeras klimatpåverkan från resor och transporter.

Agenda 2030

Mål 9: hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Mål 11: Hållbara städer och samhällen

Mål 13: Bekämpa klimatförändringarna