Björkedalsskolan.

Björkedalsskolan.

En skola för elever med omfattande behov av individuella stödinsatser

Ordinarie skolmiljö räcker inte alltid till för elever med behov av särskilt stöd. Björkedalsskolan etablerades 2021/2022 med målet att vara en skola med goda förutsättningar för lärande för de elever som har ett omfattande behov av individuella stödinsatser.

Att gå i skolan handlar i slutändan om att alla elever ska ska kunna utveckla de kunskaper, färdigheter och förmågor som krävs för att ta sig vidare i livet, till studier och arbete. Det handlar om att kunna få de långsiktiga förutsättningarna att skapa sig ett gott liv och att känna meningsfullthet och sammanhang.

För elever med behov av särskilt stöd kan den ordinarie skolmiljö ibland bli till ett hinder för lärandet och då krävs extra resurser för att klara av skolan.

Hög personaltäthet och individuella anpassningar

Björkedalsskolan är en resursskola för åk F-9 och är till för de elever som har ett omfattaden behov av individuellt stöd. Skolan har plats för 10-12 elever och där går för närvarande 10 elever. Det krävs ingen diagnos men det är endast elever som har ett utrett stödbehov och åtgärdsprogram som kan komma att bli aktuella för en plats.

Genom hög personaltäthet och erfarna och behöriga lärare kan undervisningen ske utifrån elevernas individuella nivå och resurser. Ett elevhälsoteam där specialpedagog, kurator, psykolog, studie- och yrkesvägledare samt skolsköterska ingår, hjälper också till att skapa en trygg tillvaro för eleverna. Utöver detta har Björkedalsskolan ett etablerat samarbete med Introduktionsprogrammet (IM) på PS, där majoriteten av eleverna från Björkedalsskolan genomför sin gymnasieutbildning. Syv-funktionen på Björkedal är samma som på IM och det finns en planering för trygg överflyttning till PS för eleverna.

Helhetsbild och tät kontakt med vårdnadshavare skapar trygghet

För att åstadkomma goda förutsättningar för lärande för eleverna har skolan skapat flexibla och varierande lärmiljöer. Dessa bidrar till att möta elevernas olika behov, så att de kan utvecklas och lära utifrån sina förutsättningar. 

Man använder sig också av tydliggörande pedagogik och tänker utifrån ett helhetsperspektiv vad gäller både utbildning och och fritidsverksamhet. Att samordna insatserrna och se helheten är en viktig del för att eleverna ska känna trygghet. Att ha en tät och god kontakt med vårdnadshavarna är också en viktig pusselbit.

Senast publicerad:

Kontakt
Kontaktbild
Dan Emilsson
Tf barn- och elevhälsachef

Hållbarhetsmål

I Varberg har alla invånare möjlighet att finna en meningsfull sysselsättning

Agenda 2030

Mål 1: Ingen fattigdom

Mål 3: God hälsa och välbefinnande

Mål 4: God utbildning

Mål 5: Jämställdhet

Mål 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Mål 10: Minskad ojämlikhet

Mål 11: Hållbara städer och samhällen

Mål 16: Fredliga och inkluderande samhällen