Flygbild över Varberg där man ser träd och bebyggelse blandat.

Kartläggning av trädens bidrag till ekosystemtjänster

Träd är viktiga - de lagrar koldioxid, renar luften och skapar svalka under varma dagar. Med hjälp av metoden i-Tree Eco har Varbergs kommun kartlagt stadsträdens ekonomiska bidrag i form av ekosystemtjänster. Kommunen har även samverkat med aktörer inom exploatering och anläggning, för att öka medvetenheten om det gemensamma ansvaret att bevara ekosystemtjänster.

Träd bidrar tillekosystemtjänster, alltså de produkter och tjänster som naturen skapar och som vi människor drar nytta av. Träden bidrar bland annat genom att de renar luften, lagrar koldioxid, producerar syre, minskar avrinning av vatten och skänker skugga och svalka under varma dagar. Men hur stort är trädens bidrag rent ekonomiskt?

Kartläggning och uträkningar

Att kunna sätta siffror på trädens ekonomiska bidrag i form av ekosystemtjänster till staden underlättar planering av framtidens hållbara stadsmiljö. Varbergs kommun har med stöd av ett LONA-bidrag från Naturvårdsverket kartlagt stadsträdens ekosystemtjänster. Genom metoden i-Tree Eco har man ekonomiskt kunnat beräkna trädens ekosystemtjänster.

i-Tree fokuserar endast på de ekosystemtjänster som går att mäta rent monetärt, såsom hur mycket dagvatten som stannar i trädens kronor och som därmed inte behöver renas i reningsverken. Andra exempel på ekosystemtjänster som i-Tree mäter är lagring av koldioxid, upptag av partiklar och minskade nedkylnings- och uppvärmningskostnader av fastigheter.

Trädens ekonomiska bidrag

Beräkningarna bygger på vetenskapliga studier och lokala uppgifter kring bland annat lokala förutsättningar och klimat. Alla uppgifter gör det därmed möjligt att beräkna hur mycket träden, rent ekonomiskt, bidrar med till ekosystemtjänster.

Analysen med i-Tree Eco utfördes på 725 träd. Resultatet visar att ekosystemtjänsterna från dessa träd bidrar med:

  • Luftrening: 231 kilogram/år = 63.600 kr per år
  • Kollager: 656,8 ton = 1,08 miljoner kr
  • Kolinlagring: 15,61 ton = 25.600 kr per år
  • Syreproduktion: 41,63 ton per år
  • Minskad avrinning av vatten: 754,5 kubikmeter per år = 14.800 kr per år

Samverkan är avgörande för trädens framtid

För att vi i framtiden ska ha en stadsmiljö med grönytor och träd behöver vi dels bevara befintliga ekosystemtjänster samtidigt som vi skapar fler. Detta är ett ansvar som ägs av flera aktörer inom samhällsbyggarprocessen, vid bland annat exploatering och anläggningar.

Varbergs kommun arrangerar återkommande dialogmöten och informationsträffar för företagen inom kommunen, bl.a. företag som arbetar med byggnation. Under 2023 handlade ett av dessa möten om ekosystemtjänster. Aktörerna fick en föreläsning om ekosystemtjänster där kommunen berättade om vad ekosystemtjänster var, hur kommunen skulle arbeta med bevarande och ökning av ekosystemtjänster vid bl.a. exploatering och anläggningar. Dagen avslutades med en workshop om hur kommunen och företagen kan samarbeta för att öka bevarandet och skapandet av ekosystemtjänster vid detaljplanering och genomförande av dessa.

Riktlinjer för ekosystemtjänster

I december 2023 antog kommunfullmäktige kommunens riktlinjer för arbete med ekosystemtjänster och kompensation av dessa vid förlust. Riktlinjerna uppmuntrar bevarande av ekosystemtjänster och samverkan för det arbetet. Kommunen ska vara ambassadör och agera som gott exempel för detta arbete.

Senast publicerad:

Kontakt

Tanja Barrett

Kommunekolog

Hållbarhetsmål

Varbergs kommuns hållbarhetsmål

Varberg erbjuder en attraktiv och hållbar livsmiljö där människor trivs, stannar kvar och flyttar in.

Varbergs kommun bidrar till att minska förekomsten av gifter i ekosystemen lokalt och globalt.

Varberg bevarar och utvecklar ekosystemtjänsternas funktion och kvalitet.

Agenda 2030

Mål 9: Hållbar industri, innovationer och infrastruktur.

Mål 11: Hållbara städer och samhällen

Mål 13: Bekämpa klimatförändringarna

Mål 15: Ekosystem och biologisk mångfald