Bilden visar hur resurser kan fördelas för att öka jämlikheten inom kultur- och fritidsutbudet.

Genom en jämlik resursfördelning kan vi åstadkomma kultur och fritid på lika villkor. Foto: Make Equal.

Kultur och fritid på lika villkor

Alla verksamheter på Kultur- och fritidsförvaltningen har i uppdrag att arbeta aktivt med jämlikhet. Detta är ett komplext och mycket viktigt ämnesområde och förvaltningen har tagit sig an uppgiften genom att ta fram en särskild modell för jämlikhetsarbetet.

Modellen ska fungera som ett hjälpmedel för medarbetarna i det vardagliga arbetet, för att säkerställa att alla människor, oavsett förutsättningar, kan och får ta del av verksamheten på ett likvärdigt sätt.

Modellen har tagits fram tillsammans med jämlikhetsexperter från organisationen Make Equal och består av fem delar:

  • Kultur- och fritidsförvaltningens definition av jämlikhet
  • Självskattning
  • Jämlikhetsanalys
  • Jämlikhetsbedömningar
  • Jämlikhetsombud

Alla medarbetare på förvaltningen har varit delaktiga i framtgandet av modellen och fått ta del av kompetensutveckling för att stärka sin kunskap på området. Under 2023 kommer modellen lanseras, implementeras och testas skarpt i verksamheterna.

Senast publicerad:

Kontakt
Kontaktbild
Kristina Wallin
Utvecklingsstrateg

Hållbarhetsmål

Varberg är ett rättvist och inkluderande samhälle.

Agenda 2030

Mål 3: God hälsa och välbefinnande

Mål 5: Jämställdhet

Mål 10: Minskad ojämlikhet

Mål 11: Hållbara städer och samhällen

Mål 16: Fredliga och inkluderande samhällen