Kommunstyrelsens mål och ansvarsområden

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för kommunens ekonomi och utveckling. Kommunstyrelsen ser också till att kommunfullmäktiges beslut genomförs, följs upp och utvärderas.

Kommunstyrelsen leder och samordnar kommunens angelägenheter och bevakar frågor som kan påverka kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att säkerställa att de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige har beslutat om också följs.

Kommunstyrelsen har även uppsikt över kommunens övriga nämnder och styrelser och ser till att Varbergs kommun utför de uppgifter som en kommun enligt lag har en plikt att sköta. Kommunstyrelsen uttalar sig i alla frågor som ska beslutas av kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsen ansvarar bland annat för att lämna förslag till budget och leder budgetarbetet för hela kommunen. Andra ansvarsområden är ekonomistyrning och redovisning, personalfrågor, övergripande samordning och planering.

Kommunstyrelsens mål

Kommunstyrelsen har brutit ner kommunfullmäktiges mål och strategiska inriktningar och formulerat mål för den egna verksamheten. Kommunstyrelsen mål för perioden 2024-2027 är:

  • Kommunstyrelsen leder och driver kommunkoncernens arbete för ett samhälle för alla.
  • Kommunstyrelsen leder och driver kommunkoncernens arbete för ett livskraftigt näringsliv.
  • Kommunstyrelsen leder och utvecklar en robust och motståndskraftig organisation.
  • Kommunstyrelsen leder och driver kommunkoncernens arbete för en effektiv, hållbar och nytänkande organisation.
  • Kommunstyrelsen leder och driver kommunkoncernens arbete för en grön och klimatmedveten kommun.

Styrdokument för Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens reglemente Pdf, 849.3 kB.

Kommunstyrelsens delegationsordning Pdf, 405.6 kB.

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning sköter kommunstyrelsens dagliga verksamhet och utför den verksamhet som kommunstyrelsen beslutar om.

Publicerad den:

Senast Ändrad: