Bekämpningsmedel

Bekämpningsmedel är produkter som används för att till exempel skydda växter mot skadegörare eller för att bekämpa organismer som är skadliga för människors eller djurs hälsa. Medlen innehåller ofta miljöfarliga ämnen. Här får du som använder bekämpningsmedel mer information om vad du behöver tänka på.

De miljöfarliga ämnen som många bekämpningsmedel innehåller är svåra att bryta ner och påverkar miljö och människor negativt. Därför är det viktigt att användningen minskar och att du i stället använder mekaniska, termiska eller biologiska metoder för växtskydd eller skadedjursbekämpning.

Spridning av kemiska bekämpningsmedel bör bara ske när det är absolut nödvändigt och när andra metoder inte är praktiskt möjliga eller ekonomiskt försvarbara.

Godkända bekämpningsmedel

Du får endast använda bekämpningsmedel som är godkända av Kemikalieinspektionen och bekämpningsmedlets förpackning måste vara försedd med ett registreringsnummer. Det måste också framgå vilken klass medlet tillhör, då det avgör vem som får använda bekämpningsmedlet.

 • Klass 1: För yrkesmässigt bruk
 • Klass 2: För yrkesmässigt bruk
 • Klass 3: Får användas av alla

I bekämpningsmedelsregistret på Kemikalieinspektionens webbplats Länk till annan webbplats. kan du se vilka bekämpningsmedel som är godkända.

Ansökan, anmälan, underrättelse och dispens

Du som bedriver en verksamhet och använder bekämpningsmedel måste i vissa fall göra en anmälan, söka tillstånd eller dispens hos miljö- och hälsoskyddsförvaltningen i Varbergs kommun.

Nedan kan du läsa mer om vad som gäller för olika typer av spridning.

Spridning av bekämpningsmedel på jordbruksmark i vattenskyddsområde

Du måste ha ett tillstånd från kommunen om du vill använda kemiska växtskyddsmedel på jordbruksmark inom vattenskyddsområde.

Du ansöker om tillstånd genom att skicka in en ansökningsblankett med uppgifter om bland annat var du ska sprida, vem som ska utföra spridningen och information om spridningsutrustningen.


Spridning på annan mark än jordbruksmark

Om du vill använda kemiska växtskyddsmedel yrkesmässigt på annan mark än jordbruksmark kan du behöva anmäla det eller ansöka om tillstånd. Inom vattenskyddsområde ska du alltid ansöka om tillstånd.

Tillstånds- och anmälningsplikten gäller inte bekämpning som har karaktär av punktbehandling eller som har så begränsad omfattning att människors hälsa och miljön inte riskerar att skadas.

Du behöver ansöka om tillstånd när du yrkesmässigt vill använda växtskyddsmedel:

 • inom idrotts- och fritidsanläggningar
 • vid planerings- och anläggningsarbeten
 • på vägområden samt på grusytor och andra ytor som lätt släpper igenom vätska
 • på ytor av asfalt eller betong eller andra hårdgjorda material
 • på vägområden
 • för att förhindra spridning av invasiva arter, eller karantänskadegörare enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/2031 eller enligt bestämmelser som genomför den förordningen
 • på banvallar
 • inom områden som har en sammanhängande area överskridande 1000 kvadratmeter där allmänheten får färdas fritt, med undantag för åkermark


Vid utebliven anmälan eller tillstånd

Om miljö- och hälsoskyddsförvaltningen upptäcker att du har utfört kemisk bekämpning utan att ha anmält eller ha tillstånd, kan det leda till att du får betala en miljösanktionsavgift eller bli åtalsanmäld.

Förbud mot kemisk bekämpning

Sedan den 1 oktober 2021 är det förbjudet att sprida kemiska växtskyddsmedel inom vissa områden. Förbudet gäller både yrkesmässig och privat användning:

 • på tomtmark för bostadshus
 • på skolgårdar och gårdar till förskolor och på lekplatser.
 • i parker och trädgårdar och andra områden som i första hand är avsedda att vara rekreationsområden som allmänheten har tillträde till.
 • på krukväxter i trädgårdar
 • inom koloniträdgårdsområden
 • i växthus som inte används yrkesmässigt
 • på växter inomhus utom i produktionslokaler, lagerlokaler och dylikt

Kemikalieinspektionen har beslutat om undantag från förbudet för vissa verksamma ämnen i växtskyddsmedel som bedöms medföra låg risk för människors hälsa och miljön. På Kemikalieinspektionens hemsida kan du läsa om vilka ämnen som undantas från förbudet Länk till annan webbplats..

Dispens

Det finns en möjlighet att söka dispens från förbudet, t.ex. för att förhindra etablering och spridning av invasiva, främmande arter.

Kontakta miljö- och hälsoskyddsförvaltningen om du vill ansöka om dispens.

Användning av biocider

Om du yrkesmässigt sprider en biocidprodukt, till exempel råttgift eller insektsgift, på en plats som allmänheten har tillträde till ska du i samband med spridningen, eller så snart som möjligt, skicka en underrättelse till miljö- och hälsoskyddsförvaltningen.

Om allmänheten har tillträde till platsen måste du också informera om bekämpningen på väl synliga anslag.

Många saneringsfirmor har egna mallar och det går bra att skicka in deras- Du kan också använda kommunens egen blankett. Underrättelsen ska skickas till mhn@varberg.se.

Skyddsavstånd

När du sprider växtskyddsmedel utomhus finns det särskilda skyddsavstånd som du måste följa:

 • Dagvattenbrunnar: 2 meter
 • Dammar och vattendrag: 6 meter
 • Dricksvattenbrunnar: 12 meter

Mer information

De myndigheter som ansvarar för regler kring användning av bekämpningsmedel är Jordbruksverket Länk till annan webbplats., Kemikalieinspektionen Länk till annan webbplats. och Naturvårdsverket Länk till annan webbplats..

Lagstiftning


Publicerad den:

Senast Ändrad: