Cisterner

Du som äger en cistern med brandfarlig vätska, till exempel olja, diesel eller spillolja är ansvarig för att lagring, hantering och kontroll sker på rätt sätt.

Du som äger en cistern är ansvarig för hantering av den och är skyldig att känna till de regler och bestämmelser som gäller. Om reglerna inte följs och en olycka sker, kan du bli åtalad för detta. Till exempel kan oljeutsläpp från en läckande cistern orsaka skada på mark, grundvatten och vattentäkter.

Informera miljö- och hälsoskyddsförvaltningen

Om du planerar att installera en cistern för lagring av brandfarlig vätska eller spillolja, som är större än 1000 liter, måste du informera miljö- och hälsoskyddsförvaltningen.

Sker hanteringen inom ett vattenskyddsområde ska miljö- och hälsoskyddsförvaltningen informeras om det handlar om mer än 150 liter brandfarlig vätska eller spillolja under minst fem dagar, på en trettiodagarsperiod.

Informationen till förvaltningen ska lämnas in senast fyra veckor innan cisternen installeras eller hanteringen påbörjas.

Läs mer i blanketten Nyinstallation eller ändring av cistern Pdf, 236.7 kB..

Kontroller

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har tagit fram bestämmelser om förvaring, utformning, installationskontroller och återkommande kontroller av cisterner. På MSB:s hemsida Länk till annan webbplats. kan du läsa mer om vilka kontroller som behöver utföras och hur ofta.

Det är bara ackrediterade företag som får anlitas för kontroller. På Swedacs hemsida kan du se kontrollföretag för cisterner Länk till annan webbplats..

Ni är skyldiga att ta fram kontrollrapporter som ska finnas tillgängliga vid eventuell tillsyn. Räddningstjänsten är vår tillsynsmyndighet i Varberg.

Din cistern ska kontrolleras:

  • Efter tillverkning
  • Vid installation, innan cisternen tas i bruk
  • Vid återkommande kontroll
  • Om cisternen eller rör- eller slangledning skadas, ändras, genomgår en större reparation, används under nya förhållanden eller flyttas

Särskilda krav inom vattenskyddsområden

Inom vattenskyddsområden finns ytterligare krav, utifrån Naturvårdsverkets föreskrifter. Kraven innefattar bland annat återkommande kontroll av det sekundära skyddet, speciell skyltning vid påfyllningsanslutningen för cisterner, förvaring, utformning, installationskontroller och återkommande kontroller.

Tillstånd

Om du hanterar stora volymer brandfarliga vätskor, eller om de lagrade vätskorna har en låg flampunkt, kan du behöva ett tillstånd innan du installerar din cistern. Det är föreskriften MSBFS 2013:3 Länk till annan webbplats. som styr när tillstånd krävs, och ansökan om tillstånd gör du hos Räddningstjänsten Väst Länk till annan webbplats..

För hantering av brandfarliga vätskor med flampunkt över 60°C, till exempel diesel och eldningsolja i lantbruksverksamhet, krävs inget tillstånd.

När cistern tas ur bruk

När du inte ska använda din cistern längre, ska den och dess rörledningar tömmas och rengöras innan den tas bort. Är det inte möjligt att ta bort cisternen ska den göras obrukbar och påfyllningsrör och avluftningsledning måste tas bort för att den inte ska kunna återfyllas av misstag.

När du har tagit din cistern ur bruk ska du fylla i och skicka in en blankett för cisterner och rörledningar som varaktigt tas ur bruk Pdf, 226.5 kB. till miljö-och hälsoskyddsförvaltningen.

Publicerad den:

Senast Ändrad: