Fasadtvätt och blästring

Planerar du som fastighetsägare eller företagare att rengöra fasader, tak, broar eller andra konstruktioner? Då finns det regler du måste följa för att inte riskera människors hälsa och undvika skador på djur och natur. Anmälningsplikt gäller för ytor större än 500 kvadratmeter.

Om syftet med rengöringen är att mekaniskt ta bort hårt sittande föroreningar betraktas det som blästring. Högtryckstvätt som används för att avlägsna till exempel färg likställs med blästring men annan tvättmetod kan också omfattas. Det kan till exempel handla om att ta bort rost, gammal färg eller att påverka ytans struktur.

Om ytan som ska behandlas betraktas som blästring och är större än 500 kvadratmeter måste du anmäla detta till miljöförvaltningen.

Skydda din omgivning

Oavsett om du behöver anmäla ditt arbete eller inte, så krävs samma försiktighetsåtgärder för att skydda människors hälsa och miljön. Som fastighetsägare har du huvudansvaret för att arbetet görs på rätt sätt.

Det kan krävas flera tillstånd för att få utföra ett arbete till exempel för att sätta upp byggnadsställning på gångväg eller cykelväg.

Utsläpp vatten

Dagvattnet i Varbergs kommun går antingen till våra sjöar och vattendrag eller till havet via det kommunala dagvattennätet eller privata ledningar. Det är därför viktigt att det som släpps ut är rent. I Varbergs kommun har man tillsammans med Falkenbergs kommun antagit dagvattenanvisningar med riktvärden för ämnen som förorenar dagvatten.

Dagvatten | Varbergs kommun

För det mesta krävs det rening av det tvättvatten som uppstår innan tvättvattnet släpps ut i naturen. Om du inte vet om tvättvattnet är tillräckligt rent, kan du samla upp vattnet och lämna det till en godkänd mottagare av farligt avfall.

Om du vill släppa ut tvättvattnet på plats, behöver du kunna visa att tvättvattnet klarar våra riktvärden. Detta kan du göra genom att utföra en provtvätt under samma förutsättningar som rengöringsjobbet ska göras och lämna in ett vattenprov till ett laboratorium som gör vattenanalyser. Det är viktigt att laboratoriet är ackrediterat. Först då vet du om jobbet kräver rening. Eventuellt kan du använda dig av tidigare provtagningsresultat som kan likställas med det jobb som ska utföras.

Utsläpp mark

För att få släppa ut tvättvatten direkt på en gräsmatta, i buskar eller liknande behöver du vara säker på att föroreningshalten i vattnet inte är för hög. Gör en provtvätt under samma förutsättningar som rengöringsjobbet ska utföras och lämna in ett vattenprov till ett ackrediterat laboratorium som gör vattenanalyser. Eller det kan vara tidigare provtagningsresultat som kan likställas med det jobb som ska utföras.

Du bör diskutera resultatet med oss på miljöförvaltningen. Om analysen visar att tvättvattnet är tillräckligt rent kan du släppa ut det genom en geotextilduk innan det filtreras ner i marken. Den smutsiga duken är ett avfall och bör bytas under arbetets gång så att den inte tätnar.

Tänk på att skydda omgivande dagvattenbrunnar.

Buller och utsläpp till luft

Det är ditt ansvar att skydda omgivningen från störningar på grund av till exempel buller och stoft eller vattenstänk från rengöringen.

Informera i god tid de människor som påverkas av arbetet om när det kommer att utföras och vad det kan innebära. Tänk på att inte störa på kvällar och helger.

Klottersanering

Förorenat saneringsvatten från klottersanering kan innehålla tungmetaller, olja och kemikalier som är giftiga för miljön. Därför ska du inte släppa ut saneringsvattnet direkt i dagvattenbrunnar. Använd filter eller samla upp vattnet.

Skydda dagvattenbrunnarna med geotextil eller samla upp vattnet vid väggen. Använder du sorbenter så tänk på att dessa inte kan användas som filter, utan för att suga upp vätska. Därför måste du anpassa mängden sorbenter till den vattenvolym du använder.

Använd rengöringsmedel som är så skonsamma för miljön som möjligt.

Det säger lagen

I miljöbalken finns regler om att alla som tänker göra något som kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön ska förebygga och hindra att sådan skada sker.

Lagen säger också att man ska undvika att använda kemiska produkter som kan befaras medföra risker för människors hälsa eller miljön, om de kan ersättas med mindre farliga produkter. Observera att tvättvatten med rengöringsmedel, även miljömärkta, ska samlas upp eftersom de gör att tungmetaller och andra giftiga ämnen lossnar från ytan och följer med tvättvattnet.

Avfallet kan vara ett farligt avfall

Tvättvatten samt slam och färgflagor från blästring/rengöring av fasad och konstruktioner kan vara ett farligt avfall och det måste tas om hand och förvaras på ett rätt sätt. För privatpersoner hänvisar vi till länken nedan.

Farligt avfall | Varbergs kommun

Som företagare hänvisas du till privata aktörer med tillstånd att ta emot och transportera farligt avfall.

Avfall från verksamheter | Varbergs kommun

Publicerad den:

Senast Ändrad: