Miljöfarlig verksamhet

Till miljöfarlig verksamhet räknas all användning av mark, byggnader eller anläggningar som orsakar utsläpp till mark, luft eller vatten, och som kan vara skadligt för människors hälsa eller miljö.

Alla miljöfarliga verksamheter ska genomföra egenkontroll, för att förebygga eller åtgärda negativ påverkan på miljön.

Starta eller göra ändring av miljöfarlig verksamhet

Beroende på om din verksamhet är en A-, B-, eller C-verksamhet kan du behöva ett tillstånd från Länsstyrelsen eller göra en anmälan till miljö- och hälsoskyddsförvaltningen. I Miljöprövningsförordningen Länk till annan webbplats. kan du se vilken kategori din verksamhet räknas till, och om den kräver anmälan eller tillstånd.

  • A-verksamhet ska ha mark- och miljödomstolens tillstånd att anlägga eller driva verksamhet.
  • B-verksamhet ska ha Länsstyrelsens tillstånd att anlägga eller driva verksamhet.
  • C-verksamhet ska anmäla anläggande eller drift av verksamhet till miljö- och hälsoskyddsnämnden.

Anmälan och ändring

Din anmälan av miljöfarlig verksamhet måste skickas till miljö- och hälsoskyddsförvaltningen minst sex veckor innan verksamheten startar. Att få ett tillstånd från Länsstyrelsen tar längre tid och bör tas med i beräkningarna, eftersom du inte får starta din verksamhet innan du har fått ett tillstånd.

Om du vill göra en förändring av en verksamhet som krävt tillstånd från Länsstyrelsen, behöver du ansöka om ett nytt tillstånd. Handlar det om en liten förändring kan det räcka med en anmälan till kommunen.

Du kan använda vår e-tjänst till att:

  • Anmäla en ny miljöfarlig verksamhet
  • Lämna information om ägarbyte/övertagande av verksamhet
  • Meddela förändringar i en ny miljöfarlig verksamhet
  • Lämna information om att en verksamhet upphör

Om du kan anses vara sakägare i de anmälningsärenden som miljö- och hälsoskyddsförvaltningen handlägger har du rätt att yttra dig över den inkomna anmälan. Yttrandetiden är vanligtvis tre veckor.

Avgift

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen tar ut en avgift för hanteringen av din anmälan. Avgiften bestäms utifrån en taxa som fastställts av kommunfullmäktige, som justeras varje år.

Verksamheter som inte kräver en anmälan

För så kallade U-verksamheter krävs ingen anmälan av miljöfarlig verksamhet. Dessa verksamheter måste, precis som anmälningspliktiga verksamheter, följa miljöbalkens regler och får tillsynsbesök av miljö- och hälsoskyddsförvaltningen.

Miljörapport

Du som driver en tillståndspliktig verksamhet ska varje år, senast den 31 mars, lämna in en miljörapport till miljö- och hälsoskyddsförvaltningen. Rapporten ska beskriva det föregående årets verksamhet.

Om miljörapporten lämnas in för sent kan det leda till en miljösanktionsavgift.

Påföljder

Miljösanktionsavgift

Miljösanktionsavgift är en straffavgift. Det är tillsynsmyndigheten som beslutar om att utdöma miljösanktionsavgift och pengarna som betalas går sedan till staten.

Exempel på när miljösanktionsavgift ska betalas är:

  • Om verksamheten inte följer vissa föreskrifter som finns i miljöbalken. Till exempel om en miljörapport inte lämnas in.
  • Om verksamheten inte upprättar transportdokument för transport av farligt avfall.

Böter eller fängelse

Du kan dömas till böter eller fängelse för vissa överträdelser av miljöbalken. Till exempel för miljöbrott, otillåten verksamhet och nedskräpning.

Tillsyn

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen gör tillsyn för att kontrollera att kommunens verksamheter inte bryter mot miljöbalkens bestämmelser och att det finns fungerade egenkontroll.

I tillsynen granskas raporter och det kan ske föranmälda eller oanmälda inspektioner. Anmälnings- och tillståndspliktiga verksamheter inspekteras vanligen en gång per år, och i vissa fall med ett treårsintervall.

I tillsynen ingår det också handläggning av anmälningar, tillstånd och klagomål.

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har en rådgivande funktion men kan också bestämma om åtgärder. Om förvaltningen misstänker brott mot miljöbalken, och överträdelsen kan vara straffbar, är de skyldiga att göra en anmälan för åtalsprövning.

Publicerad den:

Senast Ändrad: