Egenkontroll

Egenkontroll är en verksamhets eget system för att förebygga eller åtgärda negativ miljöpåverkan. Egenkontroll är också ett sätt att se till så att verksamheten följer de lagar och regler som finns.

Krav på egenkontroll

Egenkontroll ska finnas när en verksamhet eller åtgärd omfattas av miljöbalken. Det innefattar alla verksamheter där det finns en risk för olägenheter (missförhållanden) för människors hälsa eller påverkan på miljö. Med bra rutiner kan man tidigare upptäcka fel på utrustning eller felaktig hantering, innan någon skadar sig allvarligt.

Egenkontrollen ska anpassas efter verksamheten. Till exempel bör en komplex verksamhet, som medför stor risk för människors hälsa eller miljön, ha en mer omfattande egenkontroll än en liten verksamhet som innebär en liten risk för miljön.

Även tillfälliga verksamheter omfattas av kravet på egenkontroll.

Enligt egenkontrollförordningen ska du som verksamhetsutövare:

  • Ha en fastställd och dokumenterad fördelning av ansvaret i verksamheten
  • Säkerställa rutiner för löpande kontroller
  • Göra regelbundna undersökningar och riskbedömningar, utifrån hälso- och miljösynpunkt. Resultatet av detta ska dokumenteras
  • Ha nedskrivet vilka kemiska produkter som används inom verksamheten, som kan innebära en risk ur hälso- och miljösynpunkt

Du kan läsa mer i informationsbladet Miljöbalkens krav på egenkontroll Pdf, 376.2 kB..

Ansvar

Du som bedriver en verksamhet eller utför åtgärder är ansvarig för egenkontrollen. I ditt ansvar ingår det att skaffa den kunskap som krävs för att skydda omgivningen.

Det är du som verksamhetsutövare som utformar ditt kontrollprogram och ser till att det efterföljs. Myndigheterna kan inte hjälpa till med detta då de inte känner din verksamhet lika bra som du gör.

Om du har personal är det bra att engagera alla i kontrollen, då det kan medföra högre arbetsmotivation och ett större gemensamt ansvar för kvaliteten.

Dokumentation

När myndigheten kommer på tillsynsbesök ska du kunna redovisa egenkontrollen. Dokumentera därför ansvar, rutiner och driftstörningar.

Kontakt

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen

mhn@varberg.se

Publicerad den:

Senast Ändrad: