Sanering av PCB

PCB står för polyklorerade bifenyler och är ett av de värsta miljögifterna. Ämnet kan finnas i bland annat fog- och golvmassor och påverkar immunförsvar, cancerutveckling och fortplantning.

PCB kan hittas i fog- och golvmassor i byggnader som är uppförda eller renoverade mellan år 1956 och 1973, och i fönster fram till 1980.

Krav på inventering

Inventering av fog- och golvmassor

Enligt PCB-förordningen ska du som fastighetsägare till en byggnad eller annan anläggning som uppfördes eller renoverades under åren 1956-1973 undersöka om det finns PCB i fog- och golvmassor.

Alla anläggningar omfattas av kravet, oavsett om det handlar om flerbostadshus, transformatorstationer, broar, pumpstationer, vattenreservoarer eller annat.

Om du hittar höga halter av PCB måste du som fastighetsägare se till att en sanering genomförs.

De flesta privata småhus och villor omfattas inte av reglerna, men det kan finnas PCB även i dessa. Det är viktigt att vara medveten om PCB om du ska renovera ditt hus.

Inventering av isolerglasrutor (fönster)

PCB kan finnas i svenska isolerrutor från perioden 1956-1973, och i importerade rutor till och med cirka år 1980. Isolerglasrutor ska finnas med i inventeringen tillsammans med information om hur du bedömt att isolerglasen kan innehålla PCB.

Du som äger en byggnad med isolerrutor som innehåller PCB ska se till att rutorna är tydligt märkta.

På fönster kan det finnas fönsterkitt som innehåller både asbest och PCB. Då kan det behövas en asbestsanering först.

Inventering av PCB-varor

Transformatorer, kondensatorer och oljor kan innehålla PCB och ska därför inventeras. Du som äger en byggnad med PCB-varor måste se till att dessa är tydligt märkta så att de tas om hand på rätt sätt när de plockas ner och blir avfall.

Tidsplan för sanering

Alla fog- och golvmassor med PCB-halter över 500 ppm ska ha sanerats sedan tidigare. Om sådana skulle upptäckas nu ska de saneras omgående. Det finns undantag för fogar som har sanerats och ersatts efter utgången av 1998, men som efter det har blivit ålderssmittade. Dessa ska saneras i samband med nästa renovering, ombyggnad eller rivning.

Fog- och golvmassor med en PCB-halt på 50-500ppm ska avlägsnas i samband med renovering, ombyggnad eller rivning.

Anmäl sanering

Sanering av PCB är en miljöfarlig verksamhet och ska därför anmälas till miljö- och hälsoskyddsförvaltningen.

Enligt förordningen om PCB ska anmälan om sanering ske senast tre veckor före start, och miljö- och hälsoskyddsförvaltningen ska meddelas i god tid före saneringen.

Avgift

Kommunen tar ut en avgift för handläggning av anmälan om sanering. Taxan fastställs av kommunfullmäktige och justeras årligen.

Ordningsregler och styrande dokument

Publicerad den:

Senast Ändrad: