Sök

Använda offentlig plats

Den offentliga platsen tillhör alla och kan användas för en mängd olika ändamål. Efterfrågan av offentlig plats för uteserveringar, evenemang, gatuförsäljning, reklamskyltar och byggnadsställningar ökar ständigt och kräver tillstånd av polismyndigheten.

Ansöka om att använda offentlig plats

Om du vill ansöka om att använda offentlig plats gör din ansökan hos polisen:

Sök tillstånd att använda offentlig plats (polisens hemsida) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Med offentlig plats menas i huvudsak vägar, torg, parker och andra platser som redovisas som allmän plats i detaljplanerna.

För att få använda offentlig plats i ett annat syfte än det som marken är avsedd för krävs tillstånd av polismyndigheten. Innan polisen kan lämna tillstånd till markupplåtelse måste markens ägare eller förvaltare ge sitt tillstånd. I Varbergs kommun är det hamn- och gatuförvaltningen som kan upplåta denna allmänna mark till exempelvis konserter, gatuförsäljning med mera. Framtagna grunder för användning av offentlig plats Pdf, 93.5 kB. styr tillståndshanteringen.

Viktigt att tänka på:

Arbeten på kommunal mark ofta för med sig någon form av trafikreglering, och då krävs en trafikanordningsplan (TA-plan). Tänk på att i dessa fall ha en godkänd ansökan om TA-plan innan du ansöker om tillstånd av polismyndigheten.

Taxa upplåtelse offentlig plats Pdf, 4.5 MB.

Vad är en offentlig plats?

Enligt 1 kap 2§ Ordningslagen är offentlig plats:

• Allmänna vägar
• Gator, vägar, torg, parker och andra platser som i detaljplan redovisas som allmän plats och som har upplåtits för sitt ändamål.
• Områden som i detaljplan redovisas som kvartersmark för hamn-
verksamhet, om marken har upplåtits för detta ändamål och är
tillgänglig för allmänheten.
• Andra landområden och utrymmen inomhus som stadigvarande
används för allmän trafik. Med trafik menas i detta sammanhang gång-, cykel-, moped- och biltrafik.

Att använda dansbanan på Hooken

Är platsen ledig är det bara att dansa. Om du är intresserad av att dansa mer regelbundet på platsen och vill spela musik eller ha ett evenemang så kommer du att behöva ett tillstånd från polisen.

Ansökan om tillstånd görs via polisens hemsida Tillstånd – söka | Polismyndigheten (polisen.se) Länk till annan webbplats.. Skriv i ansökan när du vill nyttja platsen och under vilken period, samt skicka med en skiss över platsen. Ansökan kostar 870 kr och behöver betalas innan polisen handlägger ärendet. Därefter skickas ansökan på remiss till kommunen. Kommunen ger sitt svar och därefter utfärdar polisen tillstånd och du kan börja nyttja platsen. Kommunen tar inte ut någon avgift för aktiviteten, då den är avgiftsfri enligt taxa.

Om du har några frågor om processen eller vill se om platsen är ledig kan du kontakta handläggarna på offentligplats@varberg.se.

ikon

Kontakta oss

Hamn- och gatuförvaltningen

offentligplats@varberg.se

Självservice & blanketter