Sök

Cisterner

Du som äger en cistern med brandfarlig vätska, exempelvis olja, diesel eller spillolja är ansvarig för att lagring, hantering och kontroll sker på rätt sätt.

Vad kan hända?

Cisterner och ledningar blir med tiden utsatta för skador. Stålcisterner kan rosta och plastcisterner kan ta skada av tillsatsämnen. Oljeutsläpp från en läckande cistern kan skada mark, grundvatten och vattentäkter.

Det är svårt att själv bedöma och se i vilket skick en cistern är. Läckage kan vara svårupptäckta och följderna kan bli dyra saneringskostnader.

Vem är ansvarig?

Du som äger en cistern är ansvarig för hanteringen och är skyldig att känna till vilka bestämmelser som gäller. Vid en eventuell olycka finns det risk för åtalsanmälan om det visar sig att reglerna inte följts.

Bestämmelser

Kompletterande vägledning till NFS 2017:5 innehåller krav på information och krav på sekundärt skydd. Föreskrifterna är till för att skydda miljön och minska oavsiktliga utsläpp.

Vid hantering av brandfarliga vätskor som denna föreskrift gäller finns det även krav i föreskriften meddelade av Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, MSBFS 2018:3 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Nyinstallation

Om du planerar att installera en cistern ska du senast fyra veckor innan installationen påbörjas eller hanteringen inleds skriftligen informera miljö- och hälsoskyddsförvaltningen detta.

Använd blankett för nyinstallation eller ändrad placering av cistern. Pdf, 149.5 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 149.5 kB)

Krav på att informera miljö- och hälsoskyddsförvaltningen vid installation gäller cisterner med brandfarliga vätskor eller spillolja ovan och i mark som rymmer mer än 1 kubikmeter vätska samt rörledningar och slangledningar som är anslutna till sådana cisterner.

Inom vattenskyddsområde gäller speciella regler. Du ska då informera miljö- och hälsoskyddsförvaltningen vid förvaring av mer än 250 liter brandfarlig vätska eller spillolja. Använd samma blankett som ovan.

Cistern inom vattenskyddsområde

Cisterner med mer än 250 liter brandfarlig vätska eller spillolja ska ha ett sekundärt skydd inom vattenskyddsområde. Cisterner med tillhörande ledningar i pannrum eller motsvarande i bostadshus och som är under regelbunden uppsikt, är undantagna kravet på sekundärt skydd, om inte miljö-och hälsoskyddsförvaltningen anger annat.

Cisterner som installerats inom vattenskyddsområde efter ikraftträdandet av NFS 2017:5 (1 juli 2018) ska ha installerat sekundärt skydd vid installationen. Cisterner som installerades innan denna föreskrifts ikraftträdande ska ha sekundärt skydd senast den 1 januari 2022.

Tillstånd

Om du hanterar större volymer brandfarliga vätskor, eller om de lagrade vätskorna har en låg flampunkt, kan tillstånd krävas innan du installerar din cistern. Om tillstånd krävs regleras i föreskriften MSBFS 2013:3 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Ansökan om tillstånd görs hos Räddningstjänsten Väst. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Tänk på att oavsett om tillstånd krävs eller ej ska hanteringskraven alltid följas.

För hantering av brandfarliga vätskor med flampunkt högre än 60 °C, till exempel diesel och eldningsolja, i lantbruksverksamhet krävs inget tillstånd.

När krävs cisternkontroll?

Din cistern ska kontrolleras av ett ackrediterat kontrollorgan;

  • efter tillverkning
  • vid installation, innan cisternen tas i bruk
  • vid återkommande kontroll
  • om cistern eller rör-/slangledning skadas, ändras, genomgår en större reparation, används under nya förhållanden eller flyttas

Återkommande kontroll

Det är ditt ansvar som cisternägare att se till att din cistern kontrolleras regelbundet. Cisterner som rymmer mer än 1 kubikmeter, och dess eventuella rör- och slangledningar större än 50 DN ska kontrolleras vart tolfte eller vart sjätte år. Hur ofta din cistern ska kontrolleras beror på vilken typ av rostskydd den har.

Krav regleras i föreskriften MSBFS 2018:3 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Räddningstjänsten är tillsynsmyndighet.

Vem får utföra kontroller?

Endast ackrediterade kontrollorgan får installera och kontrollera din cistern. Ett ackrediterat kontrollorgan har granskats och godkänts av Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC).

Kontrollrapport

Kopia på utförda kontroller, även periodiska kontroller, som utförts enligt Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, ska ges in till miljö- och hälsoskyddsförvaltningen.

Cistern som tas ur bruk

När du inte längre ska använda din cistern ska cisternen och rörledningar tömmas och rengöras. Cisternen ska i första hand tas bort eller, om det inte är möjligt, göras obrukbar. Påfyllningsrör och avluftningsledning måste i så fall tas bort så att cisternen inte kan återfyllas av misstag.

När du tagit din cistern ur bruk, fyll i och skicka blankett för cisterner och rörledningar som varaktigt tas ur bruk Pdf, 158.9 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 158.9 kB)  till miljö-och hälsoskyddsförvaltningen.

ikon

Kontakta oss

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen

Drottninggatan 17

Reception: 0340-882 66

mhn@varberg.se

Räddningstjänsten Väst

Stormhallsvägen 1, Varberg

010-219 30 00

rvast@rvast.se

Självservice & blanketter