Sök

Cisterner

Du som äger en cistern med brandfarlig vätska, exempelvis olja, diesel eller spillolja är ansvarig för att lagring, hantering och kontroll sker på rätt sätt.

Vad kan hända?

Cisterner och ledningar blir med tiden utsatta för skador. Stålcisterner kan rosta och plastcisterner kan ta skada av tillsatsämnen. Oljeutsläpp från en läckande cistern kan skada mark, grundvatten och vattentäkter.

Det är svårt att själv bedöma och se i vilket skick en cistern är. Läckage kan vara svårupptäckta och följderna kan bli dyra saneringskostnader.

Vem är ansvarig?

Du som äger en cistern är ansvarig för hanteringen och är skyldig att känna till vilka bestämmelser som gäller. Vid en eventuell olycka finns det risk för åtalsanmälan om det visar sig att reglerna inte följts.

Krav på att informera miljö- och hälsoskyddsförvaltningen

Om du planerar att installera en cistern för lagring av brandfarlig vätska eller spillolja som är större än 1000 liter (1 m³), ovan eller i mark, så ska du informera miljö- och hälsoskyddsförvaltningen.

Inom vattenskyddsområde gäller speciella regler. Du ska då informera miljö- och hälsoskyddsförvaltningen vid förvaring eller hantering av mer än 150 liter brandfarlig vätska eller spillolja under minst fem dagar på en trettiodagarsperiod.

Informationen ska vara skriftlig och inlämnad senast fyra veckor innan cisternen installeras eller hanteringen påbörjas.

Vilka uppgifter du ska informera om hittar du i blanketten Nyinstallation eller ändring av cistern Länk till annan webbplats..

Krav på utformning och återkommande kontroll

I Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter (MSBFS 2018:3), finns bestämmelser om förvaring, utformning, installationskontroller och återkommande kontroller, med mera.

Mer information om vilka kontroller som ska utföras och med vilket intervall finns på Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps webbplats, Cisterner och rörledningar Länk till annan webbplats.. Räddningstjänsten är tillsynsmyndighet.

Kontrollrapporter som upprättas ska finnas tillgänglig för miljö- och hälsoskyddsförvaltningen vid eventuell tillsyn.

 Särskilda krav inom vattenskyddsområden

Förutom de generella kraven i föreskriften ovan, finns det inom vattenskyddsområden särskilda krav i Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2021:10). Här finns krav på återkommande kontroll av det sekundära skyddet, på speciell skyltning vid påfyllningsanslutningen för cisterner, förvaring, utformning, installationskontroller och återkommande kontroller, med mera.

När krävs cisternkontroll?

Din cistern ska kontrolleras av ett ackrediterat kontrollorgan;

  • efter tillverkning
  • vid installation, innan cisternen tas i bruk
  • vid återkommande kontroll
  • om cistern eller rör-/slangledning skadas, ändras, genomgår en större reparation, används under nya förhållanden eller flyttas

Återkommande kontroll

Det är ditt ansvar som cisternägare att se till att din cistern kontrolleras regelbundet. Cisterner som rymmer mer än 1 kubikmeter, och dess eventuella rör- och slangledningar större än 50 DN ska kontrolleras vart tolfte eller vart sjätte år. Hur ofta din cistern ska kontrolleras beror på vilken typ av rostskydd den har.

Krav regleras i föreskriften MSBFS 2018:3 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Räddningstjänsten är tillsynsmyndighet.

Vem får utföra kontroller?

Endast ackrediterade företag får anlitas för kontroller. Lista på ackrediterade kontrollföretag för cisterner finns på Swedacs webbplats: Swedac ackrediteringsregister Länk till annan webbplats.

Tillstånd

Om du hanterar större volymer brandfarliga vätskor, eller om de lagrade vätskorna har en låg flampunkt, kan tillstånd krävas innan du installerar din cistern. Om tillstånd krävs regleras i föreskriften MSBFS 2013:3 Länk till annan webbplats.. Ansökan om tillstånd görs hos Räddningstjänsten Väst. Länk till annan webbplats. Tänk på att oavsett om tillstånd krävs eller ej ska hanteringskraven alltid följas.

För hantering av brandfarliga vätskor med flampunkt högre än 60 °C, till exempel diesel och eldningsolja, i lantbruksverksamhet, krävs inget tillstånd.

Cistern som tas ur bruk

När du inte längre ska använda din cistern ska cisternen och rörledningar tömmas och rengöras. Cisternen ska i första hand tas bort eller, om det inte är möjligt, göras obrukbar. Påfyllningsrör och avluftningsledning måste i så fall tas bort så att cisternen inte kan återfyllas av misstag.

När du tagit din cistern ur bruk, fyll i och skicka blankett för cisterner och rörledningar som varaktigt tas ur bruk, Länk till annan webbplats. till miljö-och hälsoskyddsförvaltningen.

ikon

Kontakta oss

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen

mhn@varberg.se

Varberg Direkt:

0340-880 00

Räddningstjänsten Väst

Stormhallsvägen 1, Varberg

010-219 30 00

rvast@rvast.se

Självservice & blanketter