Flygbild över programområdet Bua

Foto: LG-Foto

Planprogram för Bua centrum

Bua står inför en omfattande utveckling eftersom det finns ett stort intresse av att utveckla och bygga nya bostäder. Fler bostäder innebär också att service och infrastruktur behöver utvecklas. För att få ett helhetsperspektiv och säkerställa att den samlade utvecklingen genomförs på ett hållbart sätt, tar vi fram ett planprogram för centrala Bua.

Vad har gjorts?

Under 2021 och 2022 kartlade stadsbyggnadskontoret kommande kända utbyggnadsplaner i hela Bua. Arbetet inkluderade även arbetsmöten och dialog med andra förvaltningar, exploatörer och politiker. Slutsatserna har sammanställts i en rapport kallad Färdplan Bua.

Färdplan Bua klarlägger att om de planer som önskas genomföras i Bua blir verklighet, står orten inför en stor utveckling. Bua, som idag är hemort till cirka 2 000 personer, skulle år 2050 kunna ha cirka 4 000 invånare. Den största möjliga utbyggnaden i antal bostäder står det kommunala bostadsbolaget Varbergs Bostad för.

Färdplanen har också identifierat ett behov av samordning av ett antal frågor inom kommande planarbeten. Det handlar till exempel om utredningar av olika slag som behöver ses i större perspektiv. Byggnadsnämnden har därför beslutat att ge stadsbyggnadskontoret i uppdrag att ta fram ett planprogram.

Under två dagar i maj 2022 genomfördes dialogträffar i Bua center för att informera och ta emot synpunkter kring Buas utveckling. På plats fanns planarkitekter från Varbergs kommun och representanter från fastighetsbolagen OBOS och Varbergs Bostad. Runt 150 personer kom och ställde frågor och delade med sig av sina bilder av hur Bua borde utvecklas. Under några veckor i maj fanns också möjligheten att skicka in tankar om ortens utveckling via webben. 80 svar kom in via den digitala enkäten.

Vad planeras?

Planprogrammet kommer att studera förutsättningarna för utveckling av centrala Bua med ett kompletterande utbud av service och bostäder samt en utveckling av offentliga platser och gröna miljöer. En viktig utgångspunkt i uppdraget är att säkerställa förutsättningar för en utveckling av ett centrum som stödjer den växande orten. Planprogrammet ska därför se till att frågor som är gemensamma för flera detaljplaner hanteras samordnat och i ett tidigt skede.

Parallellt med planprogrammet arbetar vi med två detaljplaner i centrala Bua, på Violvägen samt Hultet. Utöver de pågående detaljplanerna har byggnadsnämnden också beslutat om två positiva planbesked för bostads- och centrumutveckling vid Bua Center och Alvägen. Det har också kommit förfrågningar kring planläggning inom det utvecklingsområde som är utpekat i den fördjupade översiktsplanen för norra kusten.

Vad händer nu?

Byggnadsnämnden beslutade den 22 september 2022 att ge stadsbyggnadskontoret i uppdrag att ta fram ett planprogram för Bua. Nu pågår arbete med att ta fram en samrådshandling. När den är klar ska byggnadsnämnden besluta om att ställa ut programförslaget på samråd.

Inledningsvis innehöll uppdraget en studie för utveckling av både centrum- och hamnområdet i Bua. I det pågående detaljplanearbetet för Bua hamnplan har Länsstyrelsen yttrat sig om att kommunen bland annat inte har omhändertagit risken för översvämning i föreslagen detaljplan på ett tillfredsställande sätt. Kommunen har utrett översvämningsfrågan utifrån de krav Länsstyrelsen ställde under granskningsskedet och ser att frågan är komplex. Frågan om stigande havsnivåer är en stor och övergripande fråga som är svår att avgöra inom en enskild detaljplan.

De krav på nivåer som Länsstyrelsen ställt i samband med granskningen av detaljplanen i Bua hamn, medför inte bara att det blir svårt att bygga i just detta läge, utan även utefter kusten generellt. Därför behöver fortsatt planering i hamnområdet invänta den kommande översiktsplanens riktlinjer för hur dessa frågor ska hanteras inom hela Varbergs kommun. Planprogramsarbetet har därför under hösten 2023 avgränsats till att enbart omfatta området kring Bua centrum där bland annat Alvägen, Violvägen, Rosenvägen, Hultet, Rusas och skolområdet ingår.

Programhandlingar är under framtagande.

Senast publicerad:

Kontakt
John Ljungberg
Planarkitekt

Fakta

Område: Bua

Användning: Bostäder och service

Var i processen: Startskede

Fastighet: Planprogram för Bua centrum

Dnr: SBK-2022-1002

Planprocessen

 1. Genomfört

  Planbesked

  Planprocessen börjar alltid med ett planbesked.

 2. Pågående

  Startskede

  Ett planavtal upprättas och ett planförslag börjar arbetas fram.

 3. Kommande

  Samråd

  Föreslagen detaljplan sänds ut till berörda sakägare och myndigheter som får lämna synpunkter på förslaget.

 4. Kommande

  Granskning

  Planförslaget har omarbetats efter samrådet och sänds ut för granskning.

 5. Kommande

  Antagande

  Om inga större ändringar görs efter granskningen beslutar kommunen att anta detaljplanen.

 6. Kommande

  Laga kraft

  Om ingen har överklagat kommunens beslut att anta detaljplanen, får den laga kraft tre veckor efter att beslutet anslagits.