Bild på befintligt flerbostadshus inom planområdet.

Varbergs kommun

Nya flerbostadshus i Bua

 • Varbergs Bostad vill ersätta delar av sin bebyggelse norr om Buavägen med nya flerbostadshus i två till tre våningar.

Vad planeras?

Genom detaljplanen möjliggörs nybyggnation av flerbostadshus i två till tre våningar för att ersätta befintlig bebyggelse inom del av fastigheten Bua 1:49. Det fullt utbyggda planförslaget möjliggör för ca 180 bostäder inom planområdet.

Inom detaljplanen föreslås även en närpark för allmänheten, som idag saknas i området, samt ett utökat gång-, cykel- och bilvägnät. Fastighet Bua 1:47 planläggs som bostad.

Detaljplanen handläggs med ett standardförfarande.

Miljöpåverkan

Genomförandet av planen kan inte antas medföra en betydande miljöpåverkan.

Vad händer nu?

Planförslaget var på samråd under perioden 8 juni 2023 – 1 september 2023.

Nu pågår omarbetning av detaljplaneförslaget utifrån de synpunkter som kom in under samrådsperioden. Nästa steg är att byggnadsnämnden ska besluta om att ställa ut det omarbetade planförslaget på granskning.

Senast publicerad:

Kontakt
Linnéa Enochsson
Planarkitekt

Fakta

Område: Bua

Användning: Bostäder

Var i processen: Varit på samråd

Fastighet: Bua 1:49

Dnr: SBK-2021-305

Planprocessen

 1. Genomfört

  Planbesked

  Planprocessen börjar alltid med ett planbesked.

 2. Genomfört

  Startskede

  Ett planavtal upprättas och ett planförslag börjar arbetas fram.

 3. Pågående

  Samråd

  Föreslagen detaljplan sänds ut till berörda sakägare och myndigheter som får lämna synpunkter på förslaget.

 4. Kommande

  Granskning

  Planförslaget har omarbetats efter samrådet och sänds ut för granskning.

 5. Kommande

  Antagande

  Om inga större ändringar görs efter granskningen beslutar kommunen att anta detaljplanen.

 6. Kommande

  Laga kraft

  Om ingen har överklagat kommunens beslut att anta detaljplanen, vinner den laga kraft tre veckor efter att beslutet anslagits.