Flygbild med markerat planområde Trönningenäs inre

  70 nya bostäder i Trönningenäs

  Planförslaget är ett nytt bostadsområde i inre Trönningenäs med cirka 70 nya bostäder.

  Vad planeras?

  Planområdet ligger i inre Trönningenäs, cirka 7 kilometer norr om Varbergs centrum. Planförslaget möjliggör för cirka 70 nya bostäder, främst i form av villabebyggelse. I den centrala delen av planområdet möjliggörs även par-, rad- och kedjehus. Inom planområdet finns 9 befintliga bostadsfastigheter i form av villa-, fritids- och gårdsbebyggelse.

  Tanken är att skapa ett bostadsområde med lantlig, naturnära prägel där element från det tidigare öppna jordbrukslandskapet ska värnas mellan husen. Planförslaget är den fjärde etappen i den pågående utbyggnaden av Trönningenäs inre.

  Planen upprättas med utökat förfarande.

  Miljöpåverkan

  Stadsbyggnadskontoret gör bedömning att förslaget till detaljplan inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan.

  Vad händer nu?

  Planförslaget var på samråd under perioden 7 januari 2021 - 4 mars 2021.
  Digitalt samrådsmöte hölls den 3 februari 2021 kl. 18.00-19.00.
  Klicka här för att se inspelning från samrådsmötet del 1
  Klicka här för att se inspelning från samrådsmötet del 2.

  Nu pågår omarbetning av detaljplaneförslaget utifrån de synpunkter som kom in under samrådsperioden. Nästa steg är att byggnadsnämnden ska besluta om att ställa ut det omarbetade planförslaget på granskning.

  Senast publicerad:

  Kontakt
  Fakta

  Område: Trönningenäs

  Användning: Bostäder

  Var i processen: Varit på samråd

  Fastighet: Trönningenäs 5:29, 1:44, 1:15, 1:22 och 1:23

  Diarienummer: SBK-2015-772

  Planprocessen

  = Genomfört

  = Pågående

  = Kommande

  1. Planbesked

   Planprocessen börjar alltid med ett planbesked.

  2. Startskede

   Ett planavtal upprättas och ett planförslag börjar arbetas fram.

  3. Samråd

   Föreslagen detaljplan sänds ut till berörda sakägare och myndigheter som får lämna synpunkter på förslaget.

  4. Granskning

   Planförslaget har omarbetats efter samrådet och sänds ut för granskning.

  5. Antagande

   Om inga större ändringar görs efter granskningen beslutar kommunen att anta detaljplanen.

  6. Laga kraft

   Om ingen har överklagat kommunens beslut att anta detaljplanen, vinner den laga kraft tre veckor efter att beslutet anslagits.