Bild på Trönningenäsvägen

Kommunalt huvudmannaskap för Trönningenäsvägen

Detaljplanen omfattar Trönningenäsvägen på sträckan Bläshammar – Buaråsvägen, en sträcka på ca 2 km.

Vad planeras?

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra kommunalt huvudmannaskap för del av Trönningenäsvägen från väg 845 till Buaråsvägen. Detaljplanen syftar även till att säkerställa hantering av vägvatten och och trafiksäkerhetshöjande åtgärder.

Detaljplanen handläggs med ett standardförfarande och antas inte medföra betydande miljöpåverkan.

Vad händer nu?

Planförslaget var på samråd under perioden 8 september – 3 november 2022.

Nu pågår omarbetning av detaljplaneförslaget utifrån de synpunkter som kom in under samrådsperioden. Nästa steg är att byggnadsnämnden ska besluta om att ställa ut det omarbetade planförslaget på granskning.

Här hittar du länkar till dokument som gäller denna detaljplanen.

Plankarta 1 Pdf, 856.3 kB.

Plankarta 2 Pdf, 1 MB.

Plankarta 3 Pdf, 950.2 kB.

Plankarta 4 Pdf, 843.3 kB.

Plan och genomförandebeskrivning Pdf, 2.9 MB.

Trafikbullerutredning Pdf, 2 MB.

Trafikutredning Pdf, 15.4 MB.

Vägvattenutredning Pdf, 2.1 MB.

Undersökning Pdf, 189 kB.


Senast publicerad:

Kontakt
Martina Wihäll
Planarkitekt

Fakta

Område: Trönningenäs

Användning: Gata

Var i processen: Samråd

Fastighet: Del av Trönningenäsvägen

Dnr: SBK 2019-770

Planprocessen

 1. Genomfört

  Planbesked

  Planprocessen börjar alltid med ett planbesked.

 2. Genomfört

  Startskede

  Ett planavtal upprättas och ett planförslag börjar arbetas fram.

 3. Pågående

  Samråd

  Föreslagen detaljplan sänds ut till berörda sakägare och myndigheter som får lämna synpunkter på förslaget.

 4. Kommande

  Granskning

  Planförslaget har omarbetats efter samrådet och sänds ut för granskning.

 5. Kommande

  Antagande

  Om inga större ändringar görs efter granskningen beslutar kommunen att anta detaljplanen.

 6. Kommande

  Laga kraft

  Om ingen har överklagat kommunens beslut att anta detaljplanen, vinner den laga kraft tre veckor efter att beslutet anslagits.