Flygbild över planområdet

Fotograf Slagboom en Peeters Copyright Varbergs kommun

Utbyggnad av Peder Skrivares skola

Planarbetet syftar till att möjliggöra för fler lokaler för gymnasie- och vuxenutbildning genom att på ett yteffektivt sätt bygga ut Peder Skrivares skola och anpassa byggnaderna till befintlig miljö. I samband med utbyggnad möjliggörs även parkering.

Vad planeras?

Planområdet ligger öster om Varbergs stadskärna. Inom planområdet finns idag gymnasieskola samt fristående grundskola och förskola. Intill området är Västkustvägen och befintlig bostadsbebyggelse. Området som detaljplanen omfattar är ungefär 8 hektar stort.

Planförslaget möjliggör ett effektivt markutnyttjande för fler lokaler för gymnasie- och vuxenutbildning inom det område där mark redan är i anspråkstagen för skolverksamhet. Förslaget är att tillåta en högre höjd för tillkommande byggnader samt att bygga närmare Västkustvägen för att skapa ett mer definierat stadsrum. Förslaget är även att skapa yta för en parkeringslösning beroende på andelen anställda och elever som kommer kunna inrymmas vid ett genomförande av planen. I samband med detaljplanering så säkerställs en huvudinfart från Västkustvägen till Peder Skrivares skola samt att befintlig gång- och cykelväg får kommunalt huvudmannaskap och bevaras.

Detaljplanen handläggs med ett standardförfarande.

Miljöpåverkan

Stadsbyggnadskontoret gör bedömningen att förslaget inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan.

Vad händer nu?

Planförslaget är på samråd under perioden 2 maj 2024 – den 27 juni 2024. Ni kan nu lämna synpunkter på planförslaget.

Du är välkommen att träffa oss och ställa frågor kring förslaget. Ett samrådsmöte kommer att hållas den 23 maj 2024 kl. 18:00 – 19:30 i aulan på Peder Skrivares skola. Aulan ligger i hus 1 och entrén når du via Engelbrektsgatan.

Karta över området

Senast publicerad:

Kontakt
Matilda Alsterberg
Planarkitekt

Fakta

Område: Varberg

Användning: Gymnasieskola och Vuxenutbildning

Var i processen: Samråd

Fastighet: Tranan 4, Tranan 6, Getakärr 4:97 och del av Getakärr 4:3

Dnr: SBK 2021-2287

Planprocessen

 1. Genomfört

  Planbesked

  Planprocessen börjar alltid med ett planbesked.

 2. Genomfört

  Startskede

  Ett planavtal upprättas och ett planförslag börjar arbetas fram.

 3. Pågående

  Samråd

  Föreslagen detaljplan sänds ut till berörda sakägare och myndigheter som får lämna synpunkter på förslaget.

 4. Kommande

  Granskning

  Planförslaget har omarbetats efter samrådet och sänds ut för granskning.

 5. Kommande

  Antagande

  Om inga större ändringar görs efter granskningen beslutar kommunen att anta detaljplanen.

 6. Kommande

  Laga kraft

  Om ingen har överklagat kommunens beslut att anta detaljplanen, vinner den laga kraft tre veckor efter att beslutet anslagits.