Stadsbyggnadskontoret

Stadsbyggnadskontoret arbetar med samhällsplanering och att hjälpa människor och verksamheter som vill bygga, förändra eller utveckla sina fastigheter.

Stadsbyggnadskontoret har cirka 90 medarbetare och är organiserad i fem avdelningar; bygglov, plan, lantmäteri, geografisk information samt kvalitet och utveckling.

Ansvarsområden

Stadsbyggnadskontoret ansvarar bland annat för:

  • Att ta fram program och detaljplaner som bestämmer hur mark och vatten ska användas för till exempel bostäder, kontor, parker och vägar.
  • Att handlägga ärenden om bygglov och andra lov- och anmälningspliktiga ärenden.
  • Kontroll och tillsyn enligt plan- och bygglagen.
  • Rådgivning i frågor om bebyggelse och gestaltning.
  • Att hantera namn- och adressfrågor.
  • Fastighetsbildning och lantmäteriförrättningar.
  • Mätning, kartproduktion, visualisering och utveckling av digitala kartor och webbtjänster.

Politisk styrning

Stadsbyggnadskontoret styrs av byggnadsnämnden.

Ledning

Förvaltningschef: Cecilia Strömer

Telefon: 0340-880 00 (via kontaktcenter)

E-post: cecilia.stromer@varberg.se

Kontakt

Telefon: 0340-880 00 (via kontaktcenter)

E-post: bn@varberg.se

Postadress: Varbergs kommun, 432 80 Varberg

Besöksadress: Norra Vallgatan 14

Publicerad den:

Senast Ändrad: