Byggnadsnämndens mål och ansvarsområden

Byggnadsnämnden ansvarar för fysisk planering och hur bebyggelse i olika områden ska uppföras, förändras eller bevaras samt myndighetsutövning i samband med detaljplanering och bygglov. Nämnden ansvarar också för kommunens försörjning av grundläggande geografisk information.

Byggnadsnämndens mål

Byggnadsnämnden har med utgångspunkt i Varbergs kommuns vision och kommunfullmäktiges fyra strategiska målinriktningar antagit följande mål för perioden 2024-2027:

 • Helhet, balans och långsiktighet är vägledande i arbetet för att nå hållbara och kvalitativa livsmiljöer.
 • Vi bemöter alla med hög kunskapsnivå, förenklade arbetsverktyg och flexibilitet.

Ansvarsområden

 • Planprogram och detaljplaner
 • Bygglov och andra lov- och anmälningspliktiga ärenden
 • Kontroll och tillsyn enligt plan- och bygglagen
 • Mätning, kartproduktion och visualisering
 • Kommunal lantmäterimyndighet

Byggnadsnämnden svarar för genomförande av det kommunala uppdraget inom nämndens ansvarsområde, handläggning av detaljplaner och har i övrigt skyldighet att fullgöra uppgifter från fullmäktige. Byggnadsnämnden fullgör kommunens uppgifter enligt 1 kap. 4 § plan- och bygglagen (2010:900) utom handläggning av översiktplaner.

Byggnadsnämnden beslutar också om:

 • strandskyddsdispenser enligt 7 kap. 18 b § miljöbalken.
 • tillstånd för vindkraftsanläggning enligt 16 kap. 4 § miljöbalken.
 • antagande, ändringar eller upphävande av områdesbestämmelser och detaljplaner enligt plan- och bygglagen.
 • planbesked enligt plan- och bygglagen.
 • tillstånd och tillsyn för skyltning enligt lag med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning.
 • fastställande av belägenhetsadress och lägenhetsnummer enligt lag om lägenhetsregister.

Nämnden är dessutom ansvarig för arbetsmiljön, den interna kontrollen och personuppgifter enligt dataskyddsförordningen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (GDPR).

Ansvarig förvaltning

Stadsbyggnadskontoret förbereder och genomför de beslut som byggnadsnämnden fattar.

Publicerad den:

Senast Ändrad: