Krisledningsnämndens arbete

En krissituation ställer ofta krav på snabba beslut. I de fall då flera verksamhetsområden berörs har denna krisledningsnämnd befogenhet att träda in och fatta nämndöverskridande beslut.

Krisledningsnämndens ordförande alternativt vice ordförande bedömer när en extraordinär händelse medför att nämnden ska träda i funktion.

Publicerad den:

Senast Ändrad: