Miljö- och hälsoskyddsnämndens taxor och avgifter

Miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet är till stor del finansierad av avgifter och de har sin grund i taxor som är beslutade av kommunfullmäktige.

Tillsyn och prövning enligt miljöbalken

Miljö- och hälsoskyddsnämnden utövar tillsyn över många olika typer av verksamheter. Det kan till exempel vara lantbruk, små avlopp, bensinstationer eller skolor, som alla har gemensamt att de enligt miljöbalken kan ha påverkan på vår miljö eller på människors hälsa. Syftet med nämndens tillsyn är att kontrollera att miljölagstiftningen följs och bygger på principen att förorenare betalar. Det betyder att det är du som bedriver verksamheten som betalar för kostnaden, och inte skattebetalarna.

Timavgiften är 1 203 kronor år 2024 (timavgiften är indexbaserad och justeras varje år).

Avgiften bekostar bland annat

 1. handläggning av anmälan, ansökan och dispenser
 2. tillsyn av verksamheter
 3. utredning av klagomål (om de är befogade)
 4. upprättande av beslut och inspektionsrapporter.

Vissa typer av verksamheter betalar en fast årsavgift för tillsyn och vissa betalar en timavgift efter att kontrollen har utförts. Vad gäller prövningar tas för vissa typer en schablonavgift ut och för andra timavgift för den faktiskt nedlagda handläggningstiden. Avgiften för en prövning ska betalas även om du får ett avslag.

Taxa för miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Pdf, 1.1 MB.

Livsmedelskontroll

Livsmedelskontrollen har som syfte att se till att livsmedelslagstiftningen följs och att den mat vi äter inte är farlig och att konsumenter inte blir vilseledda. Kontrollen är avgiftsfinansierad, så du som driver en livsmedelsverksamhet betalar kostnaden för den tillsyn som miljö- och hälsoskyddsnämnden gör.

Timavgiften är 1 445 kronor år 2024 (timavgiften är indexbaserad och justeras varje år).

Du betalar bland annat timavgift för:

 1. registrering av verksamhet (alltid en timme),
 2. planerad offentlig kontroll,
 3. uppföljande kontroll,
 4. utredning av klagomål (om de är befogade)
 5. RASFF-meddelande
 6. import- och exportkontroll
 7. upprättande av beslut och kontrollrapporter.

Du debiteras efter vår kontroll. Hur ofta du får kontroll beror på din verksamhets riskklass som baseras på bland annat verksamhetens typ, storlek och tidigare lagefterlevnad.

Taxa för miljö- och hälsoskyddsnämndens offentliga kontroll inom livsmedelslagstiftningen Pdf, 150.3 kB.

Publicerad den:

Senast Ändrad: