Miljö- och hälsoskyddsnämndens mål och ansvarsområden

Miljö- och hälsoskyddsnämnden är en tillsynsmyndighet med uppgift att bedriva tillsyn främst utifrån livsmedelslagen och miljöbalken.

Miljö- och hälsoskyddsnämndens mål

Miljö- och hälsoskyddsnämnden har brutit ner kommunfullmäktiges mål och strategiska inriktningar och formulerat fem mål för den egna verksamheten för perioden 2024–2027:

  • är en attraktiv arbetsgivare
  • har ett gott bemötande och en tydlig kommunikation vid personlig och digitala möten
  • verkar kreativt för att utveckla en effektiv tillsyn
  • prioriterar energibesparing i sin tillsyn
  • verkar för att utveckla tillsyn och samarbete för att skydda vattenområden och kustområden.

Ansvarig förvaltning

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen förbereder och genomför de beslut som miljö- och hälsoskyddsnämnden fattar.

Publicerad den:

Senast Ändrad: