Överförmyndarnämndens mål och ansvarsområden

Överförmyndarnämnden utövar tillsyn över gode män, förvaltare och förmyndare.

Överförmyndarförvaltningens mål

Överförmyndarnämnden har med utgångspunkt i Varbergs kommuns vision och kommunfullmäktiges fyra strategiska målinriktningar antagit följande mål:

  • Vi bygger tillsammans.
  • Hög tilltro till verksamheten.
  • Effektiv och hållbar verksamhet.
  • Digitala arbetssätt är en självklarhet.

Ansvarsområden

Överförmyndarnämnden utövar tillsyn över gode män, förvaltare och förmyndare. Gemensamt för dessa ställföreträdare är att de företräder någon (en huvudman) som helt eller delvis saknar förmåga att själv tillvarata sina intressen och föra sin talan. Ställföreträdarskapen anordnas av domstol eller beslutas av överförmyndarnämnden.

Ansvarig förvaltning

Överförmyndarnämndens praktiska arbete handläggs på överförmyndarförvaltningen.

Publicerad den:

Senast Ändrad: