Sök

2022-10-14

Varberg Energi Arena föreslås bli Påskbergsvallen igen

På kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott den 14 oktober beslutade arbetsutskottet att föreslå kultur- och fritidsnämnden och vidare kommunstyrelsen ett namnbyte av Varberg Energi Arena, och att ny arenasponsring ska tecknas med Sparbanksstiftelsen.

Kultur- och fritidsförvaltningen har under en tid haft dialog med Sparbanksstiftelsen kring nytt sponsringsavtal. Inför kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott föreslogs en ändring av namn på Varberg Energi Arena tillbaka till Påskbergsvallen enligt Sparbanksstiftelsens önskemål.

Arbetsutskottet ställde sig under mötet positiva till att ett sådant namnbyte och föreslår kultur- och fritidsnämnden och vidare kommunstyrelsen besluta om namnbyte på kommande möte.

Nytt sponsringsavtal

En del av ärendet i arbetsutskottet gällde beslut kring att teckna avtal med Sparbanksstiftelsen Varberg, genom Varberg Sparbanks AB, angående arenasponsring för arenan. Även till detta gav arbetsutskottet ett positivt besked, vilket innebär att nämnden föreslås ge förvaltningschefen uppdrag att teckna ett sådant avtal.

Sparbanksstiftelsen Varberg, genom Varberg Sparbanks AB, har tidigare beslutat om att ge ett bidrag till arenaanpassningarna. Bidragsbeslutet innehåller krav på att den nybyggda läktaren ska namnges av stiftelsen samt att bidraget ska leda till att minska Varbergs BoIS hyra för arenan. Stiftelsen har, som tidigare nämnts, uttryckt en vilja att ta tillbaka namnet Påskbergsvallen.